کارشناس پژوهش

27

کارشناس واحد


سركارخانم  مائده مقدم

کارشناس واحد پژوهش دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

nkh.medresearch@gmail.com

تلفن تماس: 05831513069

 

شرح وظايف

دریافت پیش نویس طرح های پژوهشی از طریق سامانه پژوهان

ارسال طرح های تحقیقاتی برای داوری و دریافت نتیجه آن

مسولیت بارگذاری و اداره سایت معاونت پژوهشی

اعلام برگزاری و هماهنگی تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده

فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرحهاي تحقيقاتي در روند اجراي طرح

بررسی سقف مجاز جهت اخذ پایان نامه توسط اعضای هیات علمی

اطلاع رسانی اخبار پژوهشی به اعضای هیات علمی و دانشجویان

بررسي مقالات جهت ارائه آنها در سمينارهاي  داخلي و خارجي با هماهنگي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

بررسي واظهار نظر در مورد سمينارها ، كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي از گروههاي مختلف دانشكده
فاقد نظر