معاون پژوهشی

20

معاون پژوهشی دانشکده


معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دکتر زکیه کشاورزی 
تحصیلات: دکتری فیزیولوژی انسانی
سمت/ رتبه: استاد 
پست الکترونیک: zakieh_keshavarzi@yahoo.com
آدرس محل کار: بجنورد . بلوار خلیج فارس . جاده اسفراین .
تخته ارکان . پردیس دانشگاه علوم پزشکی . دانشکده پزشکی
رزومه :مشخصات علمی و آموزشی.pdf
058-31513005  : تلفن تماس

شرح وظایف:

 • سرپرستی و نظارت بر فعالیت های واحد پژوهش و کارشناسان مربوطه
 • نظارت بر مراحل ثبت پیش نویس طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
 • انتخاب داوران و نظارت بر انجام داوری پیش نویس طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
 • نظارت و تایید انجام اصلاحات پیش نویس طرح های پژوهشی و پایان نامه ها توسط مجری
 • نظارت بر روند تصویب پیش نویس طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در دانشکده پزشکی
 • بازنگری و انتخاب اعضای شورا پژوهشی دانشکده(تحت نظر ریاست)
 • مشاوره مستقیم به دانشجویان، پرسنلین و اعضا هیات علمی جهت بهبود نگارش پیش نویس طرح های تحقیقاتی و تسهیل مراحل تصویب آنها در دانشکده
 • نظارت بر برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • نظارت بر برگزاری جلسات و فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی (مانند زورنال کلاب و ...)
 • نظارت بر روند تصویب و ثبت اختراع، فرآیندهای پژوهشی، تالیف و ترجمه کتابفاقد نظر